19. februára 2021

Ako vybaviť stavebné povolenie v roku 2021 – postup

Stavebné povolenie je potrebné na stavbu akejkoľvek budovy, či už ide o montovaný dom alebo murovanú stavbu, s rozlohou väčšou ako 25 m². Ako vybaviť stavebné povolenie? Pripravili sme pre jednoduchý návod, ktorý vás prevedie vybavením stavebného povolenia krok za krokom.

Skontaktujte sa so stavebným úradom

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia je potrebné podať na príslušnom stavebnom úrade. Podmienky vydania stavebného povolenia sa môžu mierne líšiť od úradu k  úradu, preto je najlepšie informovať sa vopred o všetkých potrebných náležitostiach priamo na stavebnom úrade. Oficiálne tlačivo žiadosti o vydanie stavebného povolenia získate na stavebnom úrade, prípadne webovej stránke stavebného úradu.  

V žiadosti o vydanie stavebného povolenia sa okrem osobných údajov uvádza:

 • druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia
 • parcelné čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností
 • meno, priezvisko a adresa projektanta
 • údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje stavebnou firmou alebo svojpomocne
 • zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi

Poraďte si s prílohami k stavebnému povoleniu

Požadované prílohy žiadosti o vydanie stavebného povolenia závisia od konkrétneho stavebného úradu. Najčastejšie úrady požadujú nasledujúce prílohy:

 • doklady preukazujúce vlastníctvo pozemku alebo stavby či iné právo, ktoré žiadateľa oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu,
 • projektová dokumentácia stavby vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
 • kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje,
 • ak ide o stavbu realizovanú svojpomocne, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.

Získajte vyjadrenia k prípojkám

Z technického hľadiska sú vyjadrenia správcov inžinierskych sietí prílohami k stavebnému povoleniu, ale kvôli náročnosti vybavenia prípojok sa im budeme venovať samostatne.

Voda základ života

Pre súhlas s napojením domu na vodu a na kanalizáciu je najlepšie navštíviť vodárov priamo v kancelárii Vodárenské a technické služby, s.r.o. Zanecháte im kópiu katastrálnej mapy a projekt osadenia domu na pozemok s vyznačením inžinierskych sietí. Za vyjadrenie k územnému konaniu si spoločnosť účtuje poplatok.

A bolo svetlo

K podaniu žiadosti o stavebné povolenie je nevyhnutný i súhlas energetických závodov. Chcete mať predsa doma svetlo aj po zotmení. Aby ste získali napojenie domu na elektrinu, potrebujete vypísať žiadosť, ktorou získate vyjadrenie od správcu distribučnej siete k územnému aj stavebnému konaniu. V žiadosti uvádzate, o aký typ prípojky máte záujem, s akým príkonom a akou sadzbou.

K žiadosti je potrebné pripojiť projektovú dokumentáciu, ktorá rieši elektroinštaláciu, ďalej kópiu katastrálnej mapy, list vlastníctva a osadenie domu na pozemok s vyznačením inžinierskych sietí. 

Pridávame plyn

Súhlas s napojením domu na plyn sa prikladá, ak plánujete váš nový dom vykurovať plynom. SPP – distribúcia, a.s. v zmysle stavebného zákona posudzuje projektovú dokumentáciu stavieb a následne vydáva záväzné stanoviská k územnému rozhodnutiu a k stavebnému povoleniu.

Pre vyjadrenie k územnému konaniu od plynárov musíte podať žiadosť o vyjadrenie sa k územnému konaniu. Prikladáte k nej aj kópiu katastrálnej mapy a projekt osadenia domu na pozemok s vyznačením inžinierskych sietí.

Zapájame telekomunikácie

Jednou z príloh k stavebnému povoleniu je tiež vyjadrenie slovenských telekomunikácií. Na vybavenie máte dve možnosti. Žiadosť môžete vyplniť a zaslať elektronicky alebo poštou. Tlačivo žiadosti je zverejnené na webovej stránke spoločnosti. Prípadne môžete žiadosť odniesť aj osobne na jednu z prevádzok telekomunikačnej spoločnosti.

Koniec byrokracie, hor sa podať žiadosť

Po vybavení všetkých požadovaných príloh je potrebné kompletne vyplnenú žiadosť o vydanie stavebného povolenia spolu s príslušnými prílohami zaniesť na stavebný úrad. Žiadosť o stavebné povolenie je možné podať aj elektronicky. V praxi sa však táto možnosť používa kvôli veľkosti potrebných príloh menej. Posledným krokom potrebným pre začatie stavebného konania je uhradenie správneho poplatku. Prehľad všetkých poplatkov spojených so získaním stavebného povolenia nájdete na tejto stránke.

Následne je potrebné už len čakať. Stavebný úrad má zákonnú lehotu 30 dní na vyjadrenie. Začína sa stavebné konanie, pričom všetci zainteresovaní sa zúčastnia obhliadky miesta stavby.

Konanie prebehne úspešne, ak sa nezistia chyby v projekte, prípadne konanie nenaruší nesúhlas dotknutých osôb.

Konečne platné stavebné povolenie

Gratulujeme. Úspešne ste prešli celým procesom vybavenia stavebného povolenia.  Máte svoje stavebné povolenie. Stavebný úrad vám pritom určí záväzné podmienky na uskutočnenie a používanie stavby, rozhodne o námietkach účastníkov konania a podobne. Stavebné povolenie začína platiť po 15-dňovej lehote, kedy sa môžu upresniť detaily od zúčastnených strán. Jeho platnosť je len dva roky od vydania, preto so stavbou zbytočne neotáľajte.

Či už sa rozhodnete pre stavbu murovaného, alebo montovaného domu, ktorý možete mať postavený o niečo skôr, vybavovanie stavebného povolenia vás neminie. Vybaviť si ho môžete svojpomocne pomocou tohto nášho návodu popisujúceho ako vybaviť stavebné povolenie, prípadne využiť pohodlnejší variant – služby firmy, ktorá stavebné povolenie vybaví za vás.

Zdielať cez: skopírovať odkaz
KATALÓG

To najlepšie
z našeho katalógu

Prehľadávajte v TOP kategóriách našich projektov